Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1 Mr. Semir Hadžimusić, doktorant-historičar, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je tokom novembra 2019. uzeo učešće u radu dvije Međunarodne naučne konferencije:

  1. Naučna manifestacija: Historijski pogledi 2., Naučna konferencija: "Bosna i Hercegovina u srpskim i hrvatskim koncepcijama od početka XIX stoljeća do 2019. godine", Centar za istraživanje moderne i savremene historije, Tuzla 8 i 9. novembar 2019.
  2. Međunarodna naučna konferencija "Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti", Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 22 i 23. novembar 2019.

 

  • 1_
  • 2