Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

SADRŽAJ (Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 1. SJEVEROISTOČNE BOSNE)

BAŠTINA
SJEVEROISTOČNE BOSNEbastina 1
BROJ I 2008.

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO
NASLIJEĐE

Northeast Bosnia's Heritage
Number I 2008.
Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage

Glavni i odgovorni urednik
doc. dr. Edin Mutapčić

Urednik u redakciji
mr. sc. Rusmir Djedović

Članovi redakcije:
Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda; doc. dr. Amira Turbić-Hadžagić;
dr. sc. Viktor Baričak; Senaid Mujkić, dipl. pravnik; Dražen Kosec, dipl.
ing.arh.; Munisa Kovačević, prof. (sekretar)

Izdavač: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog
naslijeđa Tuzlanskog kantona

Za izdavača: Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda

Grafička obrada naslovne strane: Dražen Kosec, dipl. ing.arh.

Naslovna strana: Detalj stećka sa nekropole Stuparski krš, Stupari
Štampa: OFF-SET, Tuzla

Tiraž: 500

TUZLA, 2010.

Članci:

 • Riječ urednika, Dr. sc. Edin Mutapčić, docent
 • Direktor Zavoda, Benjamin Bajrektarević, „O Zavodu“
 • Dr. sc. Edin Mutapčić, docent , „Oblast – Zemlja Soli u srednjem vijeku“
 • Zlatko Dukić, književnik, „Ispis našeg trajanja“
 • Doc.dr. Bego Omerčević, Edin Šaković, prof., „Arheološka istraživanja na prostor Tuzlanskog kantona, stanje, mogućnosti i perspektive“
 • Dr. Thomas J. Butler, „The Bosnian “Krstjane”“
 • Dr.sc. Amira Turbić-Hadžagić, “Povelja bana Stefana i grada Dubrovnika od 15. februara 1333. godine“
 • Mina Kujović, arhiv.savj. „Parobrodom Vag Duna od Rače do Zvornika – Probna plovidba Drinom 1886. godine“
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, Munisa Kovačević, prof., „Prilog bibliografiji kulturnohistorijskog naslijeđa TK od 1995. godine“
 • Doc.dr. Adib Đozić, „Đozići iz Srebrenice“
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, Benjamin Bajrektarević, prof. orjentalistike, „Gdje se nalazilo naselje Kičma u nahiji Drametin – prema orjentalnim i kartografskim izvorima“
 • Dr. sc. Adnan Tufekčić, „Etnopedagoške odrednice očuvanja dječijeg zdravlja u tradicionalnoj kulturi“
 • Dr. sc. Izet Šabotić, „Zaštita kulturnog naslijeđa na području Tuzlanskog kantona – stanje i perspektive“
 • Senad Begović, prof. „Kapitel“ ili „Stara Tuzla“ na Slanoj banji
 • Mr. sc. Damir Džafić, „Tradicionalna arhitektura na području sela Džakula“
 • Dr. sc. Omer Hamzić, „Kako očuvati industrijsko naslijeđe – jedan pogled na gračaničku željeznicu, 40 godina nakon njenog ukidanja“
 • Mr. sc. Nikola Čiča, „Kratke crte iz povjesti HKD Napredak podružnica Tuzla od osnutka do ukinuća“
 • Mr. sc. Fatmir Alispahić, “Crtice iz kulturne prošlosti Tuzle“
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, „Ostaci srednjovijekovne zgrade u Rožnju“
 • Ifeta Jahić, dipl. ing. arh., „Zaštita utvrde Soko“
 • Munisa Kovačević, prof., „Ćiro kao industrijsko naslijeđe Banovića“
 • Samir Halilović, prof., „Uređenje nekropole stećaka na području Kalesije”
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, Almira Bećirović, prof. „Novootkrivena nekropola stećaka u okolini Tuzle“
 • Seudin Muratović, prof., „Kratke historijsko-geografsko-etnografske crtice o naselju Bašigovci“
 • Senad Begović, prof., „Zemljišne knjige kao historijski izvori na području općine Tuzla“
 • Mirsad Omerčić, prof., „Prirodno naslijeđe planine Konjuh na području općine Kladanj“

 

Prikazi:

 • Dr. Thomas J. Butler, „Naučna Konferencija o katarima u Francuskoj“
 • Damir Hatunić, prof., „Srebrenik – historijsko-etnografske skice”
 • Editorial: Dr. Sc, Edin Mutapčić, docent
 • Director of the Institute, Benjamin Bajraktarević: „About the institute“
 • Dr. sc. Edin Mutapčić, docent , „The region – The land „Soli“ in the middle ages“
 • Zlatko Dukić, writer, „The print of our continuance“
 • Doc.dr. Bego Omerčević, Edin Šaković, prof.,“Archaeological research in the area of Tuzla Canton, the condition, the possibilities and the perspectives“
 • Dr. Thomas J. Butler, „The Bosnian “Krstjane”
 • Dr.sc. Amira Turbić-Hadžagić, „Ban Stefan and the city of Dubrovnik charter from the 15 February 1333“
 • Mina Kujović, „Vag Duna steamer from Raĉa to Zvornik – The maiden voyage down the river Drina in 1886.“
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, Munisa Kovačević, prof, „Inclosure to the culturehistoric bibliography of Tuzla Canton from 1995.“
 • Doc.dr. Adib Đozić, „Đozićs from Srebrenica“
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, Benjamin Bajrektarević, prof. Oriental studies, „Where was the village Kiĉma in the district of Drametin located – according to the oriental cartographic sources“
 • Dr. sc. Adnan Tufekčić, „Ethno-pedagogic guidelines of child health preservation in traditional culture“
 • Dr. sc. Izet Šabotić, „Tuzla Canton Cultural Heritage preservation- the condition and perspectives“
 • Senad Begović, prof. „Kapitel“ or „Stara Tuzla“ at Slana banja“
 • Mr. sc. Damir Džafić, „Traditional architecture in the village of Džakule“
 • Dr. sc. Omer Hamzić, „How to preserve the industrial heritage – Insight to Graĉanica railways, 40 years after its closure“
 • Mr. sc. Nikola Čiča, „Short history of the CCS Napredak Tuzla from the establishment to its closure“
 • Mr. sc. Fatmir Alispahić, „The sketches of cultural history of Tuzla“
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, „Medieval building remains in Rožanj“
 • Ifeta Jahić, dipl. ing. Arch. „The Soko Fort preservation“
 • Munisa Kovačević, prof. „ 'Ćiro' the industrial heritage of Banovići“
 • Samir Halilović, prof., „Kalesija tombstone necropolis arrangement”
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, Almira Bećirović, prof. „Revealing unknown tombstone necropolis near Tuzla“
 • Seudin Muratović, prof., „Short geographic-historic- ethnographical sketches about the Bašigovci village“
 • Senad Begović, prof., "Land Registry as a historical resource in the region of Tuzla"
 • Mirsad Omerčić, prof., „Natural heritage of the mountain Konjuh in the Kladanj region“

 

Reviews

 • Dr. Thomas J. Butler, „Scientific Conference about Cathars in France“
 • Damir Hatunić, prof., „Srebrenik-historic-ethnographical sketches“

 

Suradnici broja 1. časopisa Baština sjeveroistočne Bosne

1. Benjamin Bajrektarević, prof. orjentalistike, direktor Zavoda, Tuzla.
2. Dr. sc. Edin Mutapčić, doc., prodekan Pravnog fakulteta, Tuzla.
3. Zlatko Dukić, književnik, pom. ministra za kulturu TK.
4. Dražen Kosec, dipl. ing. arh., Zavod, Tuzla.
5. Dr. sc. Bego Omerčević, doc., Dekan Filozofskog fakulteta, Tuzla.
6. Edin Šaković, prof., magistrant na Odsjeku za historiju, Filozofski fakultet, Sarajevo.
7. Dr. Thomas J. Butler, umirovljeni prof. Harvard University, Massachusetts, USA.
8. Dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić, doc., Filozofski fakultet, Tuzla.
9. Mina Kujović, savjetnik arhivista, Arhiv BiH, Sarajevo.
10. Mr. sc. Rusmir Djedović, Zavod, Tuzla.
11. Munisa Kovačević, prof., Zavod, Tuzla.
12. Dr. sc. Adib Đozić, doc., prodekan Filozofskog fakulteta, Tuzli.
13. Dr. sc. Adnan Tufekčić, doc., Filozofski fakultet, Tuzla.
14. Dr. sc. Izet Šabotić, doc., direktor Arhiva TK, Tuzla.
15. Mr. sc. Damir Džafić, direktor OŠ Sjenjak, Tuzla
16. Dr. sc. Omer Hamzić, glavni i odgovorni urednik Gračaničkog Glasnika, Gračanica.
17. Mr. sc. Nikola Čiča, Katolički Školski Centar, Tuzla.
18. Mr. sc. Fatmir Alispahić, književnik, Općina Tuzla, Tuzla.
19. Ifeta Jahić, dipl. ing. arh., Kompanija Širbegović, Gračanica.
20. Samir Halilović, prof., direktor OŠ Memići, Kalesija.
21. Saudin Muratović, prof., Mješovita srednja škola Živinice, Živinice.
22. Senad Begović, prof., Zavod, Tuzla.
23. Mirsad Omerčić, prof., kustos, Gračanica.
24. Damir Hatunić, prof., OŠ Srebrenik, Srebrenik.
25. Almira Bećirović, prof., magistran odsjeka na geografiji PMF,Tuzla