Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

monumenta srebrenica knjiga 3

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 3.pdf

MONUMENTA SREBRENICA

Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 3.

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Enver Halilović
Prof. dr. sc. Edin Mutapčić
Doc. dr. sc. Anita Petrović

Urednik:
Prof. dr. sc. Adib Đozić

Lektor:
Prof. dr. sc. Refik Bulić

Prevod na engleski:
Doc. dr. sc. Selma Kešetović

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Štampa:
OFF-SET Tuzla

Tiraž:
500 kom

Tuzla – Srebrenica 2014.

ISSN 2233-162X

SADRŽAJ

Riječ urednika 5

Prof. dr. sc. Adib Đozić,
Mr. sc. Rusmir Djedović
MAHALA SKENDER U SREBRENICI KRAJEM 19 STOLJEĆA 7

Mr. sc. Rusmir Djedović
NASELJE LUKA KRAJEM 19. STOLJEĆA (Historijsko-geografska i etnološka istraživanja) 39

Prof. dr. Jusuj Žiga
ŽEPA (Prilog razumijevanja povijesne faktografije o žepskom kraju) 85

Mr. sc. Sead Jahić
NASELJE RADOVČIĆI KRAJEM 19. STOLJEĆA 113

Prof. dr. sc. Adib Đozić
TEKIJA HAMZA-DEDE ORLOVIĆA U KONJEVIĆ POLJU 137

Desanka Kovačević-Kojić
IZGLED SREBRENICE U DUBROVAČKIM IZVORIMA 163

Doc. dr. se. Dževad Mahmutović
Mr. sc. Mahir Muharemović
PRVA PRESUDA ZA GENOCID KOJU JE DONIO SUD BOSNE I HERCEGOVINE MILORAD TRBIĆU 179