Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, historijska građevina

1135600040_resizeDžamija pripada tipu pravokutnih džamija sa unutrašnjim mahvilom, četverostrešnim krovom i drvenim minaretom.

Dimenzije objekta su 8,13 x 5,30 m. Ulaz se nalazi sa sjeverozapadne strane, gdje se nalazi drveni trijem širine 1,56 m i čija konstrukcija je oslonjena na drvenu gredu - podvlaku i šest drvenih stupova kvadratnog presjeka.

Sa sjeverozapadne strane se nalaze dvokrilna drvena vrata kroz koja se ulazi u pretprostor džamije i gdje se sa jugozapadne strane nalazi stubište koje vodi na mahfil i minaret.

Sa iste strane na kojoj se nalazi trijem, na katu, približno na sredini raspona, nalazi se manji pravokutni prozorski otvor, koji je konstrukcijom trijema djelomično zaklonjen, tako da je ulazni trijem najvjerojatnije nastao nešto kasnije.

Opširnije... 

Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom

2-1Hram Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici sagrađen 1926. godine, svojim položajem se istječe kao značajan element u gradskoj ambijentalnoj cjelini. Hram pripada tipu krstoobrazne kubične građevine sa kupolom, dva zvonika na zapadnoj strani i apsidom na istočnoj strani.

Živopis Hrama Vaznesenja Gospodnjeg izveden je u periodu od 1986. do 1989. godine. Jednostavan ikonostas gračaničke crkve očuvan je u cijelosti in situ. Ikonostas je izveden od drveta i ukrašen jednostavnom profilacijom. Ikonostas nosi dvanaest ikona koje su raspoređene u dvjema pravolinijskim horizontalnim linijama. U pogledu stila odražava duh neoklasicizma dok su ikone pod utjecajem ruskog baroka.

ODLUKA KOMISIJE: Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom, historijski spomenik (PDF: 249KB)

Konak – Vijećnica, historijska građevina

Zgrada Konaka – Vijećnice u Gračanici građena je u pseudomaurskom maniru.

Pseudomaurski manir zauzima drugo mjesto po rasprostranjenosti u arhitekturi austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini. Po postanku i metodama primjene dekorativnih i sekundarnih arhitektonskih elemenata sa originalnih muslimanskih spomenika, građenih uglavnom na sjeveru Afrike i u Španiji, pseudomaurski manir je samo jedan od mnogobrojnih oblika eklekticizma. On predstavlja romantičarsko nastojanje da se uvažavanjem lokalne tradicije građenja stvori poseban arhitektonski izraz. Sredstvo iskazivanja pseudomaurskog manira je samo ornamentika na fasadi, sa elementima iz regionalnih muslimanskih škola, najčešće iz arhitekture Magreba i Španije.

Elementi pseudomaurskog manira na objektu Konaka – Vijećnice u Gračanici zastupljeni su na fasadama, a u enterijeru elementi secesije.(2) 

U osnovi objekat ima oblik slova „E“. Osa simetrije koja prolazi kroz ulazni portal i stubište dijeli objekat na dva dijela. Objekat ima podrum ispod zapadnog krila objekta, prizemlje i sprat. Ukupni vanjski vodoravni gabariti su 32,40 x 20,30 m. Pravokutni dio objekta ima dimenzije 32,40 x 11,30 m a krila objekta prema sjevernom dvorištu su pravokutnici 9 x 10 m. Stepenište između ova dva kraka je pravokutno dimenzija 4,3 x 4,8 m.

Opširnije... 

Korića han, arheološko područje

1086255640_resizeNa osnovu otkrivenih ostataka nadzemnih kuća na istraženoj površini naselja mogu da se izdvoje 4 sloja faze izgradnje objekata. Po karakteristikama naselje pripada tipu neolitskih i ranobronzanih naselja sjeveroistočne Bosne. Dio južne granice ovog tipa naselja ide dolinom Spreče. Naselje na lokalitetu Korića han pripada djelimično srednjem i mlađem neolitu, tj. perifernoj, osiromašenoj varijanti vinčanske kulture. Blizina većih ili manjih tokova vode jedan je od važnih faktora  pri izboru mjesta nastanjivanja nosilaca vinčankse kulture. Najčešće su naselja podignuta na brežuljcima, lingulama ili na riječnim terasama. U rano bronzano doba dolina Spreče pripada takozvanoj sjeverobosanskoj zoni. Ovaj period je u sjevernoj Bosni nedovoljno poznat, ali sve ukazuje na prirodnu povezanost sa Podunavljem. U rano bronzano doba naselja se u ovom regionu podižu na istim mjestima kao i neolitska, ravničarska, otvorena naselja. Za sve vrijeme naseljenosti lokaliteta Korića han, osnovne privredne grane stanovnika  su zemljoradnja i stočarstvo. Male zajednice su  dosta pokretne i bez čvrsto određenih teritorija. Najviše ostataka naselja nađeno je na platou na sredini brežuljka i na njegovim istočnim i zapadnim padinama.

Opširnije...