Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

aaa

U četvrtak, 12.09.2019. godine u zgradi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je V sastanak Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu.

Sastanak su organizovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, a istom su prisustvovali članovi Savjetodavnog vijeća ispred ministarstava i institucija kulture države, entiteta i kantona u BiH. Mr.sc. Rusmir Djedović (kao stalni član ispred Ministarstva kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona) i mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK su učestvovali u radu navedenog sastanka.

Razmatrana su pitanja pristupanja EHTTA ruti, razmjena informacija o do sada poduzetim aktivnostima u vezi sa kulturnim rutama, diskutovalo se o formiranju nove rute Kraljevski gradovi, te pripremi evidencija objekata iz Austrougarskog perioda s ciljem pristupanja datoj ruti.